NAŠE SLUŽBY

VYTYČOVANIE STAVIEB A TVORBA VYTYČOVACÍCH SIETÍ 

Rodinné domy, Hotely, Priemyselné objekty, Komunikácie, Inžinierske siete, Stožiare, Lanové dráhy

URČOVANIE OBJEMOV (KUBATÚR)

Výkopy, Odkopy, Haldy, Skládky


LETECKÉ SNÍMKOVANIE POMOCOU DRONU

Letecké mapy, digitálne modely povrchu, digitálne modely terénu

VYHOTOVENIE ÚČELOVÝCH MÁP

Polohopisné a výškopisné zameranie terénu vrátane inžinierskych sietí pre potreby projektantov a architektov doplnené o zobrazenú katastrálnu mapu. Digitálne výstupy: dgn, dwg, dxf, pdf.
 

KONTROLNÉ ZAMERANIE LÍNIOVÝCH A PLOŠNÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV

Kontrolné zameranie objektov,  následné spracovanie a vyhodnotenie.

VYHOTOVENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV A ADRESNÝCH BODOV

Geometrický plán na po realizačné zameranie ku kolaudácii, GP rozostavanej stavby k úveru, GP na zriadenie vecného bremena, GP na majetkoprávne vysporiadanie, GP delenie/scelenie parciel, Vyhotovenie adresného bodu.
 

ZAMERANIE ŽERIAVOVÝCH A LANOVÝCH DRÁH

Kontrolné zameranie žeriavovej a lanovej dráhy s vyhodnotením odchyliek. 
 

VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV

Vytýčenie polohy a rozmeru pozemku/parcely evidovaného v katastri nehnuteľností. Vytyčovanie sa skladá z viacerých úkonov od zamerania skutkového stavu, vyhodnocovanie /prešetrovanie mapových a iných grafických podkladov až po samotné vytýčenie v teréne.
 

POREALIZAČNÉ ZAMERANIE INŽINIERSKYCH SIETÍ

Porealizačné zameranie - Vodovod, Kanalizácia, Elektrika, Plyn, Telekom,