VYTYČOVANIE STAVIEB A TVORBA VYTYČOVACÍCH SIETÍ


VYHOTOVENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV A ADRESNÝCH BODOV


VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV


VYHOTOVENIE ÚČELOVÝCH MÁPZAMERANIE ŽERIAVOVÝCH A LANOVÝCH DRÁH


POREALIZAČNÉ ZAMERANIE INŽINIERSKYCH SIETÍ


URČOVANIE OBJEMOV (KUBATÚR)

KONTROLNÉ ZAMERANIE LÍNIOVÝCH A PLOŠNÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV


LETECKÉ SNÍMKOVANIE POMOCOU DRONU

.